YDD Akademi eğitimleri YDD Üyelerine %30 indirimlidir.

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE

İLİŞKİN ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 Yönetim Danışmanları Derneği (“İktisadi İşletme” “YDD Akademi) olarak, siz değerli ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişilere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla YDD Akademi tarafından hangi kapsamda işlenebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz

 

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası,

İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, adres, E-posta adresi

İşlem Bilgisi: IP Bilgisi,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çekilen Fotoğraflar ve Videolar, ses kayıtları,

Pazarlama Bilgisi: Alışveriş̧ geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

Diğer: Almış olduğunuz eğitime ilişkin sorularınız/yorumlarınız.

 1. Kişisel Verilerinizi İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amaçlarıyla fiziksel ve elektronik olarak toplanmaktadır. Örneğin: Eğitim kaydı oluştururken, Eğitim ödemesi yaparken, YDD Akademi web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri), Online formlar (e anketler, sosyal platformlarda YDD Akademi sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

 • Kanunlarda öngörülmesi
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik,
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;
 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından şirkete temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Eğitimlerin (yüz yüze ve/veya online) ve sertifika süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.
 • Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız,
 • Site üzerinden bir demo veya hizmet veya ürün satın almanız ya da satın aldığınız hizmet veya ürünü iptal etmeniz halinde,
 • Sitenin ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.
 • https://yddakademi.com/  sitesinde toplanan kişisel bilgiler, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
 • https://yddakademi.com/  bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, diğer ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.
 • Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler gönderebiliriz.
 • Haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde,
 • https://yddakademi.com/  sitesi, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 • Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

 Kişisel Verilerinizin Korunması amacıyla alınan İdari ve Teknik Tedbirler;

 • Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğinizi en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde YDD Akademi veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin iyzico ara yüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız/mobil cihazınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.

 Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

 KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Yönetim Danışmanları Derneği İktisadi İşletmesi, Cevizli Mah., Denizer Cad. No.23/21, Kartal / İstanbul adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle YDD Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

YDD Akademi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman  info@yddakademi.com  adresine mail yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

 

 • Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

 KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 • KVKK uyarınca YDD Akademi’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde YDD Akademi, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • YDD Akademi ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • YDD Akademi’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, YDD Akademi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yönetim Danışmanları Derneği

İktisadi İşletmesi (YDD Akademi)

Web Adresi       : https://yddakademi.com/

E-Mail                  : info@yddakademi.com 

Adres                    : Cevizli Mah., Denizer Cad. No.23/21, Kartal / İstanbul

 

6698 KVKK Veri Sahibi Başvuru Formunu indirmek için tıklayanız.

Whatsapp Görüşmesi
1
Whatsapp Destek
Scan the code
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?